ទាំងអស់នេះសំរាប់អ្នក កីឡាករ Fantasy Premier League គឺនៅទីនេះ

ចូលរួមជាមួយគេហទំព័រ  Fantasy FootballCityKH.com League នៃគេហទំព័រ Football City Cambodia.

យើងចាបផ្ដើមលេងហ្គេមសប្ដាហ៍ទី៣នៅចុងសប្ដាហ៍ក្រោយ
យើងរក្សាអោយអ្នកទាន់ពេលវេលាប្រចាំសប្ដាហ៍នៅលើគេហទំព័រ FootballCityKH.com.

ចូលទៅកាន់ app រឺ https://fantasy.premierleague.com ហើយបន្ថែមភាសារបស់យើង

ចូលរួមលីកជាមួយលេខកូដ  code 1125013-1080030

Category: Fantasy Football

188